ཆབ་མདོ་གྲོང་ཁྱེར་གྱིས་ཁོར་ཡུག་ལྗང་འགྱུར་ལས་དོན་ཧུར་ཐག་སྤེལ་བཞིན་པ།

གསར་འགྱུར་སྤེལ་དུས།  【2020-03-10 13:05:00】

ཉེ་ལམ་ཆབ་མདོ་གྲོང་ཁྱེར་གྱིས་དཔྱིད་དུས་ལྗང་འགྱུར་གྱི་དུས་འགོའི་གྲ་སྒྲིག་ལས་དོན་ཁག་ཡག་པོ་བསྒྲུབས་ནས་ཉེ་འཁོར་གྱི་སྔོ་འགྱུར་འདུ་འགོད་ལ་ཁྱོན་མུའུ་2000སྟེང་ལྗོན་ཤིང་1000ལྷག་ཙམ་འཛུགས་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཡོད། པར་འདི་ནི་ལས་བཟོ་པས་ལྗོན་ཤིང་འཛུགས་བཞིན་པ།