ངེད་གྲོང་ཁྱེར་གྱིས་དམངས་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་བདེ་འཇགས་སློབ་གསོའི་ཉིན་མོའི་དྲིལ་བསྒྲགས་བྱེད་སྒོ་སྤེལ་བ།

གསར་འགྱུར་སྤེལ་དུས།  【2020-04-17 12:15:00】

ལས་དོན་པས་གྲོང་མིར་སྨན་བཅོས་འགན་སྲུང་སྲིད་ཇུས་སྒྲོག་འགྲེལ་བྱེད་བཞིན་པ།


བཅིངས་འགྲོལ་ཐང་ཆེན་དུ་དང་བླངས་པས་གྲོང་མིར་དྲིལ་བསྒྲགས་ཡིག་ཆ་སྤྲོད་བཞིན་པ།

འདི་ག་ཚགས་པར་ཁང་གི་གསར་འགོད་པས་གནས་ཚུལ་སྤེལ་གསལ། ཚེས་15ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོར། ཆབ་མདོ་གྲོང་ཁྱེར་དུ་དམངས་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་བདེ་འཇགས་དྲིལ་བསྒྲགས་ཉིན་མོའི་གཅིག་སྡུད་དྲིལ་བསྒྲགས་བྱེད་སྒོ་སྤེལ་བ་རེད། རྒྱལ་ཁབ་བདེ་འཇགས་ཀྱི་གཙོ་གནད་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་སྡེ་ཚན་20ཡིས་ཆབ་མདོ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་བཅིངས་འགྲོལ་ཐང་ཆེན་དང་། ཇ་རྟའི་ཐང་ཆེན། གྲོང་ཁྱེར་ལུས་རྩལ་རིག་གནས་བྱེད་སྒོ་ལྟེ་གནས་སོགས་སུ་དྲིལ་བསྒྲགས་ས་ཚིགས་བཙུགས་ཏེ་འབྲེལ་ཡོད་བྱེད་སྒོ་གོ་རིམ་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས་སྤེལ་བ་རེད།

ཆབ་མདོ་གྲོང་ཁྱེར་ཁྲིམས་འཛིན་ཅུས་ཀྱི་ལས་དོན་མི་སྣ་ཧྲི་ཧྲེ་ཅེས་ངོ་སྤྲོད་བྱས་པར། ད་ཐེངས་ཀྱི་བྱེད་སྒོར་ཆབ་མདོ་གྲོང་ཁྱེར་ཁྲིམས་འཛིན་ཅུས་ཀྱིས་ཁྱོན་དྲིལ་བསྒྲགས་དཔྱད་ཡིག་350ལྷག་ཙམ་དང་། བཅའ་ཁྲིམས་དང་ཁྲིམས་སྲོལ་གྱི་རྒྱུན་ཤེས་ཀློག་དེབ་260ལྷག་ཙམ། ཁྲིམས་ལུགས་ཁྱབ་གདལ་གྱི་དྲིལ་བསྒྲགས་ལག་རྟགས་ཆུང་ངུ་320ལྷག་ཙམ། བོད་རྒྱ་སྐད་གཉིས་བཀོད་པའི་ཏག་སེ་40ལྷག་ཙམ་བཅས་གཤམ་སྤྲོད་བྱས་པ་དང་མི་ཐེངས་12ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་བློ་འདྲི་དང་ལེན་བྱས་པར་དྲིལ་བསྒྲགས་ཀྱི་ཕན་འབྲས་བཟང་པོ་ཐོན་ཡོད་པ་རེད།